Audit

Podle zákona o účetnictví musí mít účetní jednotky účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud k rozvahovému dni a za účetní období bezprostředně předcházející (tedy za 2 účetní období) překročí tyto kritéria:

  1. aktiva brutto (tedy bez opravných položek a oprávek) více než 40 mil. Kč,
  2. obrat (výnosy snížené o slevy) více než 80 mil. Kč,
  3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.

Pro povinný audit (ověření účetní závěrky) v případě akciové společnosti stačí překročit pouze jedno z uvedených kritérií, u ostatních obchodních společností (včetně společnosti s ručením omezeným) musí překročit dvě z uvedených kritérií. Pokud například společnost s ručením omezeným překročila dvě z těchto tří kritérií v předchozím účetním období a v současném účetním období to vypadá podobně (lze usuzovat, že 2 kritéria překročí) měla by hledat auditora, neboť už současnou účetní závěrku musí mít podle zákona o účetnictví ověřenou auditorem.

Cena auditu by měla být stanovena dohodou. Auditor musí posoudit, jak náročný a složitý audit účetní závěrky bude. Cena auditu se tedy odvíjí například od počtu účetních operací, specifičnosti účetní jednotky, správnosti vedení účetnictví atd. V podstatě auditor odhadne, kolik času a lidí bude potřeba pro provedení auditu. To lze většinou odhadnout až po bližším seznámení s účetní jednotkou. Povinný audit (neboli zákonný či statutární audit) je časově náročnější, neboť auditor musí získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti (na rozdíl od omezené jistoty u jiných ověřovacích zakázek, prověrek apod.), a musí vést poměrně velkou dokumentaci podle mezinárodních auditorských standardů (ISA).

Auditora podle zákona o auditorech musí určit nejvyšší orgán (například u a.s. a s.r.o. valná hromada). Statutární orgán může podepsat smlouvu, až s takto určeným auditorem. Po podepsání smlouvy se auditor s účetní jednotkou domluví, jak bude audit probíhat. Naše společnost se snaží vyjít našim klientům maximálně vstříc a časově se jim přizpůsobit. Během celého auditu i po něm je auditor i další osoby v jeho týmu povinni dodržovat mlčenlivost. Tato povinnost je zakotvena v zákoně o auditorech a Etickém kodexu Komory auditorů ČR.

Při provádění auditu musí auditor získat dostatečné a vhodné důkazní informace pro vyjádření jeho výroku. Pokud tyto informace v průběhu auditu auditor získal a účetní závěrka podle jeho názoru neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, vydá výrok auditora bez výhrad. Výrok auditora je vyjádřen ve zprávě auditora, která má předepsanou jednotnou formu podle mezinárodních auditorských standardů. V závěru zprávy auditora auditor vydává výrok, zda ověřovaná účetní závěrka podle jeho názoru podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Tato zpráva se předává statutárnímu orgánu. Auditoři v ČR musí provádět povinný audit v souladu se zákonem o auditorech, v souladu s ISA - mezinárodní auditorské standary a aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Před předáním zprávy statutární orgán musí podepsat auditorovi prohlášení, ve kterém mimo jiné potvrzuje odpovědnost za schválenou účetní závěrku. Zprávu auditora a účetní závěrku následně schvaluje nejvyšší orgán společnosti a následuje zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku (povinnost účetní jednotky).

Copyright © 2014 ARSM, s.r.o.